(+34) 930 08 94 53 info@abc4events.es

Conservació de les dades

D’acord amb el que es disposa en l’art. 13.2.a. de l’RGPD, s’estableix un termini durant el qual les dades personals seran conservades. S’estableixen com a criteris de conservació de la informació les següents mesures: a) les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la nostra relació contractual. b) Una vegada finalitzada, tenim l’obligació legal de mantenir-ne 1 any les derivades de connexions realitzades per Internet amb el nostre lloc web, correu electrònic i trucades telefòniques de veu o missatgeria instantània.

Dades dels clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el client contracti. En qualsevol cas, serà el temps mínim necessari i es podrà mantenir fins a: a) 4 anys, tal com estableix la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); art. 66 i seg. de la Llei general tributària (llibres de comptabilitat…); b) 6 anys, segons l’art. 30 del Codi de comerç (llibres de comptabilitat, factures…); c) 10 anys, segons l’art. 25 de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i delfinançament del terrorisme.

Dades recaptades a través de la web: Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers dels quals nosaltres som els titulars.
Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, de forma total o parcial, dels continguts d’aquest lloc web, sense autorització expressa del titular. El titular es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que calgui posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del titular.