(+34) 930 08 94 53 info@abc4events.es
Select Page

Privadesa i Protecció de dades de caràcter personal

Les persones usuàries, si marquen la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per
tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la disposició de la persona usuària en el lloc web de la companyia.
Totes les persones  usuàries que accedeixen a la nostra pàgina web podran conèixer tot el seu contingut sense necessitat de facilitar cap informació de caràcter personal. Les seves dades personals solament seran recaptades quan vostè empleni voluntàriament el(s) nostre(s) formulari(s). En aquest cas, la persona usuària garanteix l’autenticitat, exactitud i veracitat de la informació facilitada, i es compromet a mantenir actualitzades les dades de caràcter personal, de manera que les mateixes persones responguin, en tot moment, de la seva situació real. La persona usuària serà l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes i dels perjudicis que aquestes poguessin causar.
En compliment de l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, li comuniquem que totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i/o mitjançant correu electrònic són less estrictament necessàries per a la correcta identificació de la persona remitent. Aquesta informació serà tractada amb estricta confidencialitat i amb l’única finalitat de  gestionar  sol·licituds d’informació o pressupostos. Vostè en queda informat i presta el seu ple consentiment exprés per utilitzar les seves dades per a les activitats relacionades amb l’objecte social de l’entitat.

DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES
Les persones usuàries podran dirigir una comunicació per escrit al domicili social de JOSEP MIQUEL GRAU MORA S.L o a l’adreça de correu electrònic indicada en l’encapçalament d’aquest avís legal, incloent-hi en tots dos casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per sol·licitar l’exercici dels drets següents:
• Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: Vostè podrà preguntar-nos si estem tractant les seves dades.

• Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.

• Dret a sol·licitar la limitació o cancel·lació del seu tractament. En aquest cas, únicament seran conservades per nosaltres per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

• Dret a oposar-se al tractament: Nosaltres deixarem de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que, per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions, s’hagin de seguir tractant.

• Dret a la portabilitat de les dades: En cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, nosaltres li facilitarem la portabilitat de les seves dades a qualsevol altra empresa que ens indiqui en un format estructurat, intel·ligible i automatitzat.

Aquests drets són personalíssims i seran exercits per la persona interessada, sense altres limitacions de les que prevegi la legislació aplicable. Podrà, no obstant això,  actuar el representant legal de la persona usuària interessada quan aquesta es trobi en situació d’incapacitat o minoria d’edat que l’impossibiliti l’exercici personal d’aquests. L’exercici dels seus drets el farà efectiu elresponsable del fitxer dins dels deu dies següents al de la recepció de la sol·licitud. En el cas que el responsable del fitxer consideri que no escau accedir al que s’ha sol·licitat, li ho comunicarà de manera motivada i dins del termini assenyalat en aquest apartat. En els casos en què, tot i ser procedent la cancel·lació de les dades, no sigui possible exigir-ne l’ extinció físicament, tant per raons tècniques com per causa del suport informàtic utilitzat, nosaltres procedirem a bloquejar-les amb la finalitat d’impedir que s’utilitzin, fins que siguin eliminades completament dels sistemes d’informació. Reclamació davant l’autoritat de control. Si vostè considera que hi ha un problema amb la forma en la qual estem fent servir les seves dades, podrà dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui. i L’Agència Espanyola de Protecció de Dades és la indicada en el cas d’Espanya (www.agpd.es).

CESSIÓ DE DADES
L’informem que les seves dades podran ser cedides a empreses col·laboradores amb el carnet ClubABC4*events. Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquesta cessió enviant un correu electrònic a l’adreça indicada en l’encapçalament d’aquest avís legal.

Politours ABC4events

1. Rellena el formulario.

2. Pide un presupuesto en Politours aquí.

3. Una vez recibas el presupuesto en formato PDF o por email de Politours ponte en contacto con nosotros para terminar el trámite:

     - Llámanos al +34 930 08 94 53

     - O bien escríbenos en info@abc4events.es.

Cerrar ventana